Zmeny a doplnky č.1/2020 Územného plánu obce Chminianska Nová Ves

Širšie vzťahy_1

výkres_2, legenda_2, výkres_3, legenda_3, výkres_4, legenda_4, výkres_5, legenda_5, výkres_7, legenda_7

Sprievodná správa

Záväzná časť

Schéma záväzných častí

Záber PPF

 

Návrh zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Chminianska Nová Ves

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o prerokovaní

Sprievodná správa

Záväzná časť

Schéma záväznej časti

VÝKRESY:

výkres 2.0  , výkres 2.1 ,  výkres 2.2  ,  výkres 3.0  ,  výkres 3.1  ,  výkres 4.0  ,  výkres 4.1  ,  výkres 4.2  ,  výkres 5.0  ,  výkres 5.1  ,  výkres 5.2  ,  výkres 7.0 , výkres 7.1 ,  výkres 7.2

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce

Záväzná časť

Výkresy:

Širšie vzťahy

Kompletný výkres priestorového usporiadania a funk. využívania územia s vyznačením záväzných častí riešenia  verejnoprospešných stavieb a návrh dopravy:kataster

Kompletný výkres priestorového usporiadania a funk. využívania územia s vyznačením záväzných častí riešenia verejnoprospešných stavieb a návrh dopravy: zastavané územie

Technická vybavenosť - vodovod, kanalizácia

Technická vybavenosť - plyn, elektrina, telekom

Ochrana prírody, tvorba krajiny, ÚSES

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby

Perspektívne použitie PP na iné účely

Schéma záväzných častí