Potrebné doklady k trvalému a prechodnému pobytu

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu: 

 • Občiansky preukaz 
 • Cestovný doklad Slovenskej republiky
 • Osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemáte občiansky preukaz ani cestovný doklad Slovenskej republiky
 • Pri dieťati do 18 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky
 • Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k budove
 • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa 

Potvrdenie o trvalom pobyte: 

 • Občiansky preukaz 
 • Správny poplatok

Zrušenie trvalého pobytu: 

 • Návrh  na zrušenie trvalého pobytu občanovi podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti 
 • Občiansky preukaz 
 • Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k budove
 • Potvrdenie o súhlase so zrušením trvalého pobytu s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, ak sa niektorí zo spoluvlastníkov nedostavia osobne na ohlasovňu a svoj súhlas so zrušením trvalého pobytu občanovi nepotvrdia svojim podpisom na návrhu na zrušenie pred zamestnancom ohlasovne
 • Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu