Stavebný úrad
Obec Chminianska Nová Ves 32
082 33 Chminianska Nová Ves 

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu: 

  • prílohy, ktoré je potrebné priložiť k ohláseniu sú uvedené v prislúchajúcej žiadosti v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie. Ohlásenie drobnej stavby a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k ohláseniu sú uvedené v prislúchajúcej žiadosti v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti sú uvedené  v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti sú uvedené v  podstránke Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o odstránenie stavby a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti sú uvedené v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o obnovu, prístavbu, nadstavbu rodinného domu

Žiadosť  a potrebné prílohy k žiadosti, sú uvedené v podstránke Tlačivá na stiahnutie 

Žiadosť o predĺženie doby výstavby

Žiadosť  a potrebné prílohy k žiadosti, sú uvedené v podstránke Tlačivá na stiahnutie 

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a ziadenie vodnej stavby

Žiadosť  a potrebné prílohy k žiadosti, sú uvedené v podstránke Tlačivá na stiahnutie