Matričný úrad
Chminianska Nová Ves 32
082 33  Chminianska Nová Ves

telefón: 051/7958510

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Rodný list

Na matričný úrad sa dostaví rodič (otec) s dokladmi. Rodný list - výpis z matriky sa vydá iba osobe alebo rodinným príslušníkom, ktorej sa to týka - osobne alebo na písomnú žiadosť.

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu).

Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Sobášny list

Vydá sa iba osobe, ktorej sa týka - osobne alebo na písomnú žiadosť rodinným príslušníkom.

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Úmrtný list

Vydá sa osobe, ktorá zabezpečuje pohreb na základe Listu o prehliadke mŕtveho. Úmrtný list - výpis z matriky sa vydáva rodinným príslušníkom.

Doklady: Občiansky preukaz mŕtveho, občiansky preukaz osoby, ktorá  vybavuje pohreb
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Žiadosť o uzavretie manželstva

Podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci spolu(formulár je k dispozícii iba v listinnej podobe na matričnom úrade)

Občan Slovenskej republiky predkladá:

Doklady: Občiansky preukaz, rodný list, úmrtný list (u ovdoveného), právoplatný rozsudok o rozvode (u rozvedeného).

Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu.

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov, alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady: rodný list (originál), doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov), doklad o pobyte, doklad o štátnom občianstve, úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo - ak ide o ovdoveného cudzinca, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené - ak ide o rozvedeného cudzinca a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

* ak sú listiny vydané v Českej republike - originál alebo osvedčená fotokópia, ktorá nemusí byť preložená do slovenského jazyka

* ak sú cudzozemské verejné listiny vydané v štátoch mimo Európskej únie (okrem dokladu totožnosti) - za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR musia byť opatrené predpísanými overeniami, t.j. musia obsahovať superlegalizáciu alebo APOSTILLE. Ak listiny obsahujú predpísané overenia, predložia sa ich originály alebo notárom osvedčené fotokópie, zviazané s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.

* ak sú cudzozemské verejné listiny vydané v členských štátoch Európskej únie - od 16.02.2019 nemusia obsahovať vyššie overenie APOSTILLE - ak to medzinárodná zmluva vyžadovala. Predloží sa ich originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.

U p o z o r n e n i e:
Ak je však k listinám vydaným v štátoch EÚ priložený viacjazyčný štandardný formulár /VŠF/ vydaný na úrade, kde vydali listiny, nie je potrebné zadovážiť úradný preklad do slovenského jazyka na Slovensku. Ak však v cudzine klientovi VŠF k listinám nepriložili, musí si zadovážiť ich preklad do slovenského jazyka u súdneho prekladateľa na Slovensku..

I n f o r m á c i a:
V členských štátoch Európskej únie je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára - prekladového formulára a to podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších právnych predpisov

Správne poplatky na úseku matrík

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí (položka 2, písm. b) - 5 €

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6.júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č.1024/2012 - je spoplatnené podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 2, písm.b) -   5 €

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2 €

 Položka 17

        a. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 10 €

       

Položka 18

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20 €
 2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20 €
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20 €
 4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70 €
 5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom,medzi štátnym občanom SR  a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35 €
 6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 70 €
 7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 €
 8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200 €

Oslobodenie:

 1. Od poplatku sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky:

 1. Poplatok sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo skutočne uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 3. Poplatok podľa písmen a) a e) vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 4. Poplatok podľa písmen b) až d) vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska sa podáva do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Doklady: Občiansky preukaz,  Sobášny list, Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
Poplatok: žiadny
Predpis: Zákon 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

Doklady:

Zápis o narodení dieťaťa v zahraničí:

 • zahraničný rodný list s príslušnými legalizačnými doložkami a s prekladom súdneho znalca v SR
 • sobášny list rodičov dieťaťa (ak sú sobášení)
 • ak rodičia nie sú zosobášení predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,
 • v prípade ak je matka dieťaťa rozvedená alebo vdova - právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela
 • občiansky preukaz žiadateľa
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR

Zápis o uzavretí manželstva uskutočneného v zahraničí:

 • zahraničný sobášny list s príslušnými legalizačnými doložkami a s prekladom súdneho znalca v SR
 • údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia),
 • údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia - občania Slovenskej republiky - rodné číslo), občiansky preukaz žiadateľa.

Zápis o úmrtí v zahraničí:

 • zahraničný úmrtný list s príslušnými legalizačnými doložkami a s prekladom súdneho znalca
 • osvedčenie o štátnom občianstve zomrelého,
 • doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • sobášny list nebohého,
 • rodný list nebohého,
 • občiansky preukaz žiadateľa.

Poplatok: 10 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 

Žiadosť o vydanie dokladu na použitie v cudzine

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Vyhotovenie zápisnice o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov

Doklady: občiansky preukaz matky a otca dieťaťa, právoplatný rozsudok o rozvode  matky, ak je rozvedená.
Poplatok: žiadny
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín na základe originálu

Poplatok:
osvedčenie podpisu 2 €,
osvedčenie 1 strany fotokópie listiny 2 €

Predpis: Zákon 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov