Matričný úrad
Chminianska Nová Ves 32
082 33  Chminianska Nová Ves

telefón: 051/7958510

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Rodný list

Na matričný úrad sa dostaví rodič (otec) s dokladmi. Rodný list - výpis z matriky sa vydá iba osobe alebo rodinným príslušníkom, ktorej sa to týka - osobne alebo na písomnú žiadosť.

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu).

Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 7,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Sobášny list

Vydá sa iba osobe, ktorej sa týka - osobne alebo na písomnú žiadosť rodinným príslušníkom.

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 7,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Úmrtný list

Vydá sa osobe, ktorá zabezpečuje pohreb na základe Listu o prehliadke mŕtveho. Úmrtný list - výpis z matriky sa vydáva rodinným príslušníkom.

Doklady: Občiansky preukaz mŕtveho, občiansky preukaz osoby, ktorá  vybavuje pohreb
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 7,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Žiadosť o uzavretie manželstva

Podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci spolu(formulár je k dispozícii iba v listinnej podobe na matričnom úrade)

Občan Slovenskej republiky predkladá:

Doklady: Občiansky preukaz, rodný list, úmrtný list (u ovdoveného), právoplatný rozsudok o rozvode (u rozvedeného).

Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu.

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov, alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady: rodný list (originál), doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov), doklad o pobyte, doklad o štátnom občianstve, úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo - ak ide o ovdoveného cudzinca, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené - ak ide o rozvedeného cudzinca a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

* ak sú listiny vydané v Českej republike - originál alebo osvedčená fotokópia, ktorá nemusí byť preložená do slovenského jazyka

* ak sú cudzozemské verejné listiny vydané v štátoch mimo Európskej únie (okrem dokladu totožnosti) - za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR musia byť opatrené predpísanými overeniami, t.j. musia obsahovať superlegalizáciu alebo APOSTILLE. Ak listiny obsahujú predpísané overenia, predložia sa ich originály alebo notárom osvedčené fotokópie, zviazané s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.

* ak sú cudzozemské verejné listiny vydané v členských štátoch Európskej únie - od 16.02.2019 nemusia obsahovať vyššie overenie APOSTILLE - ak to medzinárodná zmluva vyžadovala. Predloží sa ich originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.

U p o z o r n e n i e:
Ak je však k listinám vydaným v štátoch EÚ priložený viacjazyčný štandardný formulár /VŠF/ vydaný na úrade, kde vydali listiny, nie je potrebné zadovážiť úradný preklad do slovenského jazyka na Slovensku. Ak však v cudzine klientovi VŠF k listinám nepriložili, musí si zadovážiť ich preklad do slovenského jazyka u súdneho prekladateľa na Slovensku..

I n f o r m á c i a:
V členských štátoch Európskej únie je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára - prekladového formulára a to podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších právnych predpisov

Správne poplatky na úseku matrík

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí (položka 2, písm. b) - 7 €

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6.júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č.1024/2012 - je spoplatnené podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 2, písm.b) -   7 €

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 3 €

 Položka 17

        a. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 15 €

       

Položka 18

 1. Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt - 30 €
 2. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 30 €
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 100 €
 4. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom -100 €
 5. Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 280 €
 6. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 280 €

Oslobodenie:

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky:

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky, to platí aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa nevyberie.

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska sa podáva do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Doklady: Občiansky preukaz,  Sobášny list, Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
Poplatok: žiadny
Predpis: Zákon 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

Doklady:

Zápis o narodení dieťaťa v zahraničí:

 • zahraničný rodný list s príslušnými legalizačnými doložkami a s prekladom súdneho znalca v SR
 • sobášny list rodičov dieťaťa (ak sú sobášení)
 • ak rodičia nie sú zosobášení predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,
 • v prípade ak je matka dieťaťa rozvedená alebo vdova - právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela
 • občiansky preukaz žiadateľa
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR

Zápis o uzavretí manželstva uskutočneného v zahraničí:

 • zahraničný sobášny list s príslušnými legalizačnými doložkami a s prekladom súdneho znalca v SR
 • údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia),
 • údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia - občania Slovenskej republiky - rodné číslo), občiansky preukaz žiadateľa.

Zápis o úmrtí v zahraničí:

 • zahraničný úmrtný list s príslušnými legalizačnými doložkami a s prekladom súdneho znalca
 • osvedčenie o štátnom občianstve zomrelého,
 • doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • sobášny list nebohého,
 • rodný list nebohého,
 • občiansky preukaz žiadateľa.

Poplatok: 15 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 

Žiadosť o vydanie dokladu na použitie v cudzine

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: 7,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Vyhotovenie zápisnice o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov

Doklady: občiansky preukaz matky a otca dieťaťa, právoplatný rozsudok o rozvode  matky, ak je rozvedená.
Poplatok: žiadny
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín na základe originálu

Poplatok:
osvedčenie podpisu 2 €,
osvedčenie 1 strany fotokópie listiny 2 €

Predpis: Zákon 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov