Územný plán obce

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU

OBCE CHMINIANSKA NOVÁ VES

zverejnené dňa: 7.10.2016 / zverejnené do: 7.11.2016

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Verejné prerokovanie pre občanov, fyzické a právnické osoby bude

dňa 17.10.2016 o 15.30 hod

v zasadačke obecného úradu v Chminianskej Novej Vsi

Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce

 

Prerokovanie pre dotknuté orgány štátnej správy, dotknuté obce,

dotknuté samosprávne kraje a dotknuté právnické osoby bude

dňa 17.10.2016 o 13.30 hod

v zasadačke obecného úradu v Chminianskej Novej Vsi

Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce

 

 

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prehľad o štruktúre pôdneho fondu

 

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

 

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie

 

Záväzná časť

 

Súhrnná správa

 

VÝKRESY:

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------