Z histórie

Obec je doložená z roku 1248 ako Ujfalu, neskôr ako Nowa Villa (1320), Vamoswyfalw (1427), Nowa Wes (1773), Nowa Wes (1786), Sýňovská Nowá Wes (1808), Hmiňanská Nová ves (1920), Chminianska Nová Ves (1927); maďarsky Szinyeújfalu; nemecky Neudorf.

 Obec vznikla v pôvodnom chotári obce Svinia. V roku 1248 z vlastníctva Banka prešla do majetku hradu Šariš. V obci bola fara, mýto, mlyn. V roku 1262 patrila Meršovi, v roku 1427 mala 33 port, v roku 1787 mala 71 domov a 497 obyvateľov, v roku 1828 mala 75 domov a 585 obyvateľov. Živili sa poľnohospodárstvom, plátenníctvom a vyrábali kolomaž.

 V 19. storočí tu mali majetky Szinyeiovci. Za I. ČSR si zachovala poľnohospodársky ráz. časť obyvateľstva pracovala ako deputátnici na veľkostatku Ghillányiovcov.

 V 1. polovici 20. rokov bola založená MO KSČ (miestna organizácia komunistickej strany Československa). JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo založené v roku 1957, v roku 1965 sa zlúčilo s JRD Chmiňany. Časť obyvateľstva pracovala v Prešove, niektorí v Košiciach a Ostrave.