Žiadame občanov, aby neparkovali na obecných cestách a plochách pri ceste, vzhľadom na to, že to obmedzuje zimnú údržbu ciest a dochádza tak zbytočne k nebezpečným kolíziám. Preto žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá preparkovali do svojich dvorov a garáží, aby nedochádzalo ku kolíziám počas odhŕňania snehu a následne pri posype ciest.

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny

v termíne 7. november 2017 od 8,00  do 13,30 hod.

časť obce Chminianska Nová Ves - úsek od č.d. 180 po č.d. 181,
úsek od č.d. 186 po č.d. 184, č.d. 183, Obecný úrad

Deň matiek - 27.5.2018

IMG 2616
IMG 2619
IMG 2627
IMG 2630
IMG 2654
IMG 2657
IMG 2663
IMG 2673

 

Fašiangové posedenie pre dôchodcov - 11.2.2018

IMG-2211
IMG-2212
IMG-2214
IMG-2215
IMG-2216
IMG-2218
IMG-2219
IMG-2220

 

Hoscinská zábava - 27.1.2018

IMG-2156
IMG-2158
IMG-2161
IMG-2163
IMG-2164
IMG-2166
IMG-2168
IMG-2169

 

Stretnutie s Mikulášom - 10.12.2017

IMG 1950
IMG 1959
IMG 1962
IMG 1964
IMG 1968
IMG 1972
IMG 1977
IMG 1983

 

Október - mesiac úcty k starším - 15.10.2017

IMG 1717
IMG 1724
IMG 1732
IMG 1735
IMG 1736
IMG 1737
IMG 1745
IMG 1750
IMG 1751
IMG 1757
IMG 1762
IMG 1771

 

 

COOP Jednota

Chminianska Nová Ves  34

Otváracie hodiny:

PO - PI : 6,30 - 17,30 hod.
SO : 6,30 - 12,00 hod.

Tel.: 051/7795187

 

Kvety  Andrea
svadobné kytice,svadobná výzdoba, umelé a čečinové vence, darčekové koše

COOP Jednota, Chminianska Nová Ves
Tel.: 0949 158 363
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

POŠTA

Chminianska Nová Ves 213

Otváracie hodiny:

Pondelok: 7,30 - 16,00 hod.
Utorok :    7,30 - 16,00 hod.
Streda:     8,00 - 17,00 hod.
Štvrtok:     7,30 - 16,00 hod.
Piatok :     7,30 - 16,00 hod.

Tel.: 051/7795127

 

DAR POKOJA n.o., Domov pre seniorov

Chminianska Nová Ves 339

Tel.:051/7761459

www.darpokoja.sk

 

Motorest pod lesíkom 

Chminianska Nová Ves 248

Tel.: 051/7795090

 

Motorest kemp

Chminianska Nová Ves 

Tel.: 0905 191 056

www.kemppo.sk

 

Reštaurácia - Anna Gazdíková

Chminianska Nová Ves 

Tel.: 051/7795138, 0905 961 469

 

 Pizza Susi

Chminianska Nová Ves

Otváracie hodiny:

PO - ŠT : 15,00 - 21,00 hod.
PIA- SO : 15,00 -23,00 hod.
NE : 15,00 - 21,00 hod.

Tel.: 0918 616 399

 

Potraviny Mária Lešková

Chminianska Nová Ves 20

Tel.: 051/7795400

 

Potraviny František Starinec

Chminianska Nová Ves 207

  

Kozmetika, vizážistika, manikúra, pedikúra

Hana Doroňaiová

Tel.: 0905 104 683

 

Kaderníctvo Mirka

Miroslava Uličná

Tel.: 0918 880 225

 

Stavebniny 

Stanislav Vyšňovský

Chminianska Nová Ves 330

Tel.: 0907 140 671

www.stavebninyvysnovsky.sk

 

Pneuservis, NAZAL s.r.o.

Chminianska Nová Ves 106

Tel.: 0911 306 903

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebné doklady k trvalému a prechodnému pobytu

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu: 

 • Občiansky preukaz 
 • Pri dieťati do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa 
 • Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve 
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa 

Potvrdenie o trvalom pobyte: 

 • Občiansky preukaz 
 • Správny poplatok
 • Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

Zrušenie trvalého pobytu: 

 • Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti 
 • Občiansky preukaz 
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace 
 • Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

Matričný úrad
Chminianska Nová Ves 32
082 33  Chminianska Nová Ves

telefón: 051/7958510

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Rodný list

Na matričný úrad sa dostaví rodič (otec) s dokladmi. Rodný list - výpis z matriky sa vydá iba osobe alebo rodinným príslušníkom, ktorej sa to týka - osobne alebo na písomnú žiadosť.

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu).

Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Sobášny list

Vydá sa iba osobe, ktorej sa týka - osobne alebo na písomnú žiadosť rodinným príslušníkom.

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Úmrtný list

Vydá sa osobe, ktorá zabezpečuje pohreb na základe Listu o prehliadke mŕtveho. Úmrtný list - výpis z matriky sa vydáva rodinným príslušníkom.

Doklady: Občiansky preukaz mŕtveho, občiansky preukaz osoby, ktorá  vybavuje pohreb
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Žiadosť o uzavretie manželstva

Podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci spolu(formulár je k dispozícii iba v listinnej podobe na matričnom úrade)

Občan Slovenskej republiky predkladá:

Doklady: Občiansky preukaz, rodný list, úmrtný list (u ovdoveného), právoplatný rozsudok o rozvode (u rozvedeného).

Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu.

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov, alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady: rodný list (originál), doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov), doklad o pobyte, doklad o štátnom občianstve, úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo - ak ide o ovdoveného cudzinca, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené - ak ide o rozvedeného cudzinca a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

* ak sú listiny vydané v Českej republike - originál alebo osvedčená fotokópia, ktorá nemusí byť preložená do slovenského jazyka

* ak sú cudzozemské verejné listiny vydané v štátoch mimo Európskej únie (okrem dokladu totožnosti) - za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR musia byť opatrené predpísanými overeniami, t.j. musia obsahovať superlegalizáciu alebo APOSTILLE. Ak listiny obsahujú predpísané overenia, predložia sa ich originály alebo notárom osvedčené fotokópie, zviazané s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.

* ak sú cudzozemské verejné listiny vydané v členských štátoch Európskej únie - od 16.02.2019 nemusia obsahovať vyššie overenie APOSTILLE - ak to medzinárodná zmluva vyžadovala. Predloží sa ich originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.

U p o z o r n e n i e:
Ak je však k listinám vydaným v štátoch EÚ priložený viacjazyčný štandardný formulár /VŠF/ vydaný na úrade, kde vydali listiny, nie je potrebné zadovážiť úradný preklad do slovenského jazyka na Slovensku. Ak však v cudzine klientovi VŠF k listinám nepriložili, musí si zadovážiť ich preklad do slovenského jazyka u súdneho prekladateľa na Slovensku..

I n f o r m á c i a:
V členských štátoch Európskej únie je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára - prekladového formulára a to podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších právnych predpisov

Správne poplatky na úseku matrík

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí (položka 2, písm. b) - 5 €

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6.júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č.1024/2012 - je spoplatnené podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 2, písm.b) -   5 €

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2 €

 Položka 17

        a. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 10 €

       

Položka 18

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20 €
 2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20 €
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20 €
 4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70 €
 5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom,medzi štátnym občanom SR  a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35 €
 6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 70 €
 7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 €
 8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200 €

Oslobodenie:

 1. Od poplatku sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky:

 1. Poplatok sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo skutočne uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 3. Poplatok podľa písmen a) a e) vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 4. Poplatok podľa písmen b) až d) vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska sa podáva do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Doklady: Občiansky preukaz,  Sobášny list, Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
Poplatok: žiadny
Predpis: Zákon 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

Doklady:

Zápis o narodení dieťaťa v zahraničí:

 • zahraničný rodný list s príslušnými legalizačnými doložkami a s prekladom súdneho znalca v SR
 • sobášny list rodičov dieťaťa (ak sú sobášení)
 • ak rodičia nie sú zosobášení predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,
 • v prípade ak je matka dieťaťa rozvedená alebo vdova - právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela
 • občiansky preukaz žiadateľa
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR

Zápis o uzavretí manželstva uskutočneného v zahraničí:

 • zahraničný sobášny list s príslušnými legalizačnými doložkami a s prekladom súdneho znalca v SR
 • údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia),
 • údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia - občania Slovenskej republiky - rodné číslo), občiansky preukaz žiadateľa.

Zápis o úmrtí v zahraničí:

 • zahraničný úmrtný list s príslušnými legalizačnými doložkami a s prekladom súdneho znalca
 • osvedčenie o štátnom občianstve zomrelého,
 • doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • sobášny list nebohého,
 • rodný list nebohého,
 • občiansky preukaz žiadateľa.

Poplatok: 10 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 

Žiadosť o vydanie dokladu na použitie v cudzine

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Vyhotovenie zápisnice o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov

Doklady: občiansky preukaz matky a otca dieťaťa, právoplatný rozsudok o rozvode  matky, ak je rozvedená.
Poplatok: žiadny
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín na základe originálu

Poplatok:
osvedčenie podpisu 2 €,
osvedčenie 1 strany fotokópie listiny 2 €

Predpis: Zákon 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov

Daň z nehnuteľností:

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Chminianska Nová Ves. 
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností  je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. 
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
 

Daň za psa: 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Sadzba dane je za jedného psa a kalendárny rok.

Daň za užívanie verejného priestranstva: 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Chminianskej Novej Vsi - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvo za osobu a deň a vyrubuje sa platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.

Stavebný úrad
Obec Chminianska Nová Ves 32
082 33 Chminianska Nová Ves 

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu: 

 • prílohy, ktoré je potrebné priložiť k ohláseniu sú uvedené v prislúchajúcej žiadosti v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie. Ohlásenie drobnej stavby a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k ohláseniu sú uvedené v prislúchajúcej žiadosti v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti sú uvedené  v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti sú uvedené v  podstránke Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o odstránenie stavby a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti sú uvedené v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o obnovu, prístavbu, nadstavbu rodinného domu

Žiadosť  a potrebné prílohy k žiadosti, sú uvedené v podstránke Tlačivá na stiahnutie 

Žiadosť o predĺženie doby výstavby

Žiadosť  a potrebné prílohy k žiadosti, sú uvedené v podstránke Tlačivá na stiahnutie 

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a ziadenie vodnej stavby

Žiadosť  a potrebné prílohy k žiadosti, sú uvedené v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Obecný úrad Chminianska Nová Ves

Chminianska Nová Ves 32
082 33 Chminianska Nová Ves

Tel:         051/7958510
e-mail:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

IČO: 00327140
DIČ:2020543162
IBAN: SK 7602000000000005427572
BIC: SUBASKBX

Testing display of HTML elements

This is 2nd level heading

This is a test paragraph.

This is 3rd level heading

This is a test paragraph.

This is 4th level heading

This is a test paragraph.

This is 5th level heading

This is a test paragraph.

This is 6th level heading

This is a test paragraph.

Basic block level elements

This is a normal paragraph (p element). To add some length to it, let us mention that this page was primarily written for testing the effect of user style sheets. You can use it for various other purposes as well, like just checking how your browser displays various HTML elements by default. It can also be useful when testing conversions from HTML format to other formats, since some elements can go wrong then.

This is another paragraph. I think it needs to be added that the set of elements tested is not exhaustive in any sense. I have selected those elements for which it can make sense to write user style sheet rules, in my opionion.

This is a div element. Authors may use such elements instead of paragraph markup for various reasons. (End of div.)

This is a block quotation containing a single paragraph. Well, not quite, since this is not really quoted text, but I hope you understand the point. After all, this page does not use HTML markup very normally anyway.

The following contains address information about the author, in an address element.

Jukka Korpela, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Päivänsäteenkuja 4 A, Espoo, Finland

Lists

This is a paragraph before an unnumbered list (ul). Note that the spacing between a paragraph and a list before or after that is hard to tune in a user style sheet. You can't guess which paragraphs are logically related to a list, e.g. as a "list header".

 • One.
 • Two.
 • Three. Well, probably this list item should be longer. Note that for short items lists look better if they are compactly presented, whereas for long items, it would be better to have more vertical spacing between items.
 • Four. This is the last item in this list. Let us terminate the list now without making any more fuss about it.

The following is a menu list:

 • One.
 • Two.
 • Three. Well, probably this list item should be longer so that it will probably wrap to the next line in rendering.
 • The following is a dir list:

 • One.
 • Two.
 • Three. Well, probably this list item should be longer so that it will probably wrap to the next line in rendering.
 • This is a paragraph before a numbered list (ol). Note that the spacing between a paragraph and a list before or after that is hard to tune in a user style sheet. You can't guess which paragraphs are logically related to a list, e.g. as a "list header".

  1. One.
  2. Two.
  3. Three. Well, probably this list item should be longer. Note that if items are short, lists look better if they are compactly presented, whereas for long items, it would be better to have more vertical spacing between items.
  4. Four. This is the last item in this list. Let us terminate the list now without making any more fuss about it.

  This is a paragraph before a definition list (dl). In principle, such a list should consist of terms and associated definitions. But many authors use dl elements for fancy "layout" things. Usually the effect is not too bad, if you design user style sheet rules for dl which are suitable for real definition lists.

  recursion
  see recursion
  recursion, indirect
  see indirect recursion
  indirect recursion
  see recursion, indirect
  term
  a word or other expression taken into specific use in a well-defined meaning, which is often defined rather rigorously, even formally, and may differ quite a lot from an everyday meaning

  Text-level markup

  • CSS (an abbreviation; abbr markup used)
  • radar (an acronym; acronym markup used)
  • bolded (b markup used - just bolding with unspecified semantics)
  • big thing (big markup used)
  • large size (font size=6 markup used)
  • Courier font (font face=Courier markup used)
  • red text (font color=red markup used)
  • Origin of Species (a book title; cite markup used)
  • a[i] = b[i] + c[i); (computer code; code markup used)
  • here we have some deleted text (del markup used)
  • an octet is an entity consisting of eight bits (dfn markup used for the term being defined)
  • this is very simple (em markup used for emphasizing a word)
  • Homo sapiens (should appear in italics; i markup used)
  • here we have some inserted text (ins markup used)
  • type yes when prompted for an answer (kbd markup used for text indicating keyboard input)
  • Hello! (q markup used for quotation)
  • He said: She said Hello! (a quotation inside a quotation)
  • you may get the message Core dumped at times (samp markup used for sample output)
  • this is not that important (small markup used)
  • overstruck (strike markup used; note: s is a nonstandard synonym for strike)
  • this is highlighted text (strong markup used)
  • In order to test how subscripts and superscripts (sub and sup markup) work inside running text, we need some dummy text around constructs like x1 and H2O (where subscripts occur). So here is some fill so that you will (hopefully) see whether and how badly the subscripts and superscripts mess up vertical spacing between lines. Now superscripts: Mlle, 1st, and then some mathematical notations: ex, sin2 x, and some nested superscripts (exponents) too: ex2 and f(x)g(x)a+b+c (where 2 and a+b+c should appear as exponents of exponents).
  • text in monospace font (tt markup used)
  • underlined text (u markup used)
  • the command cat filename displays the file specified by the filename (var markup used to indicate a word as a variable).

  Some of the elements tested above are typically displayed in a monospace font, often using the same presentation for all of them. This tests whether that is the case on your browser:

  • This is sample text inside code markup
  • This is sample text inside kbd markup
  • This is sample text inside samp markup
  • This is sample text inside tt markup

  Links

  This is a text paragraph that contains some inline links. Generally, inline links (as opposite to e.g. links lists) are problematic from the usability perspective, but they may have use as “incidental”, less relevant links. See the document Links Want To Be Links.

  Forms

  This is a form containing various fields (with some initial values (defaults) set, so that you can see how input text looks like without actually typing it):

  The following two radio buttons are inside a fieldset element with a legend:
  Legend
  Check those that apply

  Tables

  The following table has a caption. The first row and the first column contain table header cells (th elements) only; other cells are data cells (td elements), with align="right" attributes:

  Sample table: Areas of the Nordic countries, in sq km
  Country Total area Land area
  Denmark 43,070 42,370
  Finland 337,030 305,470
  Iceland 103,000 100,250
  Norway 324,220 307,860
  Sweden 449,964 410,928

  Character test

  The following table has some sample characters with annotations. If the browser’s default font does not contain all of them, they may get displayed using backup fonts. This may cause stylistic differences, but it should not prevent the characters from being displayed at all.

  Char. Explanation Notes
  ê e with circumflex Latin 1 character, should be ok
  em dash Windows Latin 1 character, should be ok, too
  Ā A with macron (line above) Latin Extended-A character, not present in all fonts
  Ω capital omega A Greek letter
  minus sign Unicode minus
  diameter sign relatively rare in fonts

  Hyphenation

  In the following, a width setting should cause some hyphenation, depending on support to various methods of hyphenation.

  CSS-based hyphenation

  Until recently the great majority of naturalists believed that species were immutable productions, and had been separately created. This view has been ably maintained by many authors.

  JavaScript-driven hyphenation

  Until recently the great majority of naturalists believed that species were immutable productions, and had been separately created. This view has been ably maintained by many authors.

  Explicit hyphenation hints (soft hyphens)

  Un­til re­cent­ly the great ma­jor­i­ty of nat­u­ral­ists be­lieved that spe­cies were im­mu­ta­ble pro­duc­tions, and had been sep­a­rate­ly cre­at­ed. This view has been ably main­tain­ed by many au­thors.


  Jukka Korpela
  Date of creation: 2000-09-15. Last update: 2013-03-21.

  Zmeny a doplnky č.1/2020 Územného plánu obce Chminianska Nová Ves

  Širšie vzťahy_1

  výkres_2, legenda_2, výkres_3, legenda_3, výkres_4, legenda_4, výkres_5, legenda_5, výkres_7, legenda_7

  Sprievodná správa

  Záväzná časť

  Schéma záväzných častí

  Záber PPF

   

  Návrh zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Chminianska Nová Ves

  Oznámenie o strategickom dokumente

  Oznámenie o prerokovaní

  Sprievodná správa

  Záväzná časť

  Schéma záväznej časti

  VÝKRESY:

  výkres 2.0  , výkres 2.1 ,  výkres 2.2  ,  výkres 3.0  ,  výkres 3.1  ,  výkres 4.0  ,  výkres 4.1  ,  výkres 4.2  ,  výkres 5.0  ,  výkres 5.1  ,  výkres 5.2  ,  výkres 7.0 , výkres 7.1 ,  výkres 7.2

   

   

  Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce

  Záväzná časť

  Výkresy:

  Širšie vzťahy

  Kompletný výkres priestorového usporiadania a funk. využívania územia s vyznačením záväzných častí riešenia  verejnoprospešných stavieb a návrh dopravy:kataster

  Kompletný výkres priestorového usporiadania a funk. využívania územia s vyznačením záväzných častí riešenia verejnoprospešných stavieb a návrh dopravy: zastavané územie

  Technická vybavenosť - vodovod, kanalizácia

  Technická vybavenosť - plyn, elektrina, telekom

  Ochrana prírody, tvorba krajiny, ÚSES

  Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby

  Perspektívne použitie PP na iné účely

  Schéma záväzných častí 

   

   

   

                        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Informácie mailom

  Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.