Obec Chminianska Nová Ves oznamuje záujemcom o prenájom a prevádzkovanie nebytových priestorov - bar na futbalovom ihrisku, že svoje ponuky a zámer na prevádzkovanie priestorov nech doručia na adresu: Obecný úrad Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chminianska Nová Ves v termíne do: 14.6.2023  v zalepenej obálke s označením: ,,Prenájom nebytových priestorov - bar na futbalovom ihrisku,,. Cena prenájmu je stanovená vo výške 450€/mesačne. Bližšie informácie na OcÚ Chminianska Nová Ves, kontakt: 0911 912 920.

Vážení občania,
oznamujeme Vám nové číslo účtu obce na platenie daní a poplatkov:

SK46 0900 0000 0051 9860 6990

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny

v termíne 7. november 2017 od 8,00  do 13,30 hod.

časť obce Chminianska Nová Ves - úsek od č.d. 180 po č.d. 181,
úsek od č.d. 186 po č.d. 184, č.d. 183, Obecný úrad

Deň matiek - 27.5.2018

IMG 2616
IMG 2619
IMG 2627
IMG 2630
IMG 2654
IMG 2657
IMG 2663
IMG 2673

 

Fašiangové posedenie pre dôchodcov - 11.2.2018

IMG-2211
IMG-2212
IMG-2214
IMG-2215
IMG-2216
IMG-2218
IMG-2219
IMG-2220

 

Hoscinská zábava - 27.1.2018

IMG-2156
IMG-2158
IMG-2161
IMG-2163
IMG-2164
IMG-2166
IMG-2168
IMG-2169

 

Stretnutie s Mikulášom - 10.12.2017

IMG 1950
IMG 1959
IMG 1962
IMG 1964
IMG 1968
IMG 1972
IMG 1977
IMG 1983

 

Október - mesiac úcty k starším - 15.10.2017

IMG 1717
IMG 1724
IMG 1732
IMG 1735
IMG 1736
IMG 1737
IMG 1745
IMG 1750
IMG 1751
IMG 1757
IMG 1762
IMG 1771

 

 

COOP Jednota

Chminianska Nová Ves  34

Otváracie hodiny:

PO - PI : 6,00 - 18,00 hod.
SO : 6,00 - 16,00 hod.

Tel.: 051/7795187

 

Kvety  Andrea
svadobné kytice,svadobná výzdoba, umelé a čečinové vence, darčekové koše

COOP Jednota, Chminianska Nová Ves
Tel.: 0949 158 363
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

POŠTA

Chminianska Nová Ves 213

Otváracie hodiny:

Pondelok: 7,30 - 16,00 hod.
Utorok :    7,30 - 16,00 hod.
Streda:     8,00 - 17,00 hod.
Štvrtok:     7,30 - 16,00 hod.
Piatok :     7,30 - 16,00 hod.

Tel.: 051/7795127

 

DAR POKOJA n.o., Domov pre seniorov

Chminianska Nová Ves 339

Tel.:051/7761459

www.darpokoja.sk

 

Motorest pod lesíkom 

Chminianska Nová Ves 248

Tel.: 051/7795090

 

Motorest kemp

Chminianska Nová Ves 

Tel.: 0905 191 056

www.kemppo.sk

 

Reštaurácia - Anna Gazdíková

Chminianska Nová Ves 

Tel.: 051/7795138, 0905 961 469

 

 Pizza Susi

Chminianska Nová Ves

Otváracie hodiny:

PO - ŠT : 15,00 - 21,00 hod.
PIA- SO : 15,00 -23,00 hod.
NE : 15,00 - 21,00 hod.

Tel.: 0918 616 399

 

Potraviny František Starinec

Chminianska Nová Ves 207

  

Kozmetika, vizážistika, manikúra, pedikúra

Hana Doroňaiová

Tel.: 0905 104 683

 

Kaderníctvo Mirka

Miroslava Uličná

Tel.: 0918 880 225

 

Stavebniny 

Stanislav Vyšňovský

Chminianska Nová Ves 330

Tel.: 0907 140 671

www.stavebninyvysnovsky.sk

 

Pneuservis, NAZAL s.r.o.

Chminianska Nová Ves 106

Tel.: 0911 306 903

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebné doklady k trvalému a prechodnému pobytu

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu: 

 • Občiansky preukaz 
 • Pri dieťati do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa 
 • Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve 
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa 

Potvrdenie o trvalom pobyte: 

 • Občiansky preukaz 
 • Správny poplatok
 • Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

Zrušenie trvalého pobytu: 

 • Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti 
 • Občiansky preukaz 
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace 
 • Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

Matričný úrad
Chminianska Nová Ves 32
082 33  Chminianska Nová Ves

telefón: 051/7958510

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Rodný list

Na matričný úrad sa dostaví rodič (otec) s dokladmi. Rodný list - výpis z matriky sa vydá iba osobe alebo rodinným príslušníkom, ktorej sa to týka - osobne alebo na písomnú žiadosť.

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu).

Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Sobášny list

Vydá sa iba osobe, ktorej sa týka - osobne alebo na písomnú žiadosť rodinným príslušníkom.

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Úmrtný list

Vydá sa osobe, ktorá zabezpečuje pohreb na základe Listu o prehliadke mŕtveho. Úmrtný list - výpis z matriky sa vydáva rodinným príslušníkom.

Doklady: Občiansky preukaz mŕtveho, občiansky preukaz osoby, ktorá  vybavuje pohreb
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Žiadosť o uzavretie manželstva

Podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci spolu(formulár je k dispozícii iba v listinnej podobe na matričnom úrade)

Občan Slovenskej republiky predkladá:

Doklady: Občiansky preukaz, rodný list, úmrtný list (u ovdoveného), právoplatný rozsudok o rozvode (u rozvedeného).

Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu.

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov, alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady: rodný list (originál), doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov), doklad o pobyte, doklad o štátnom občianstve, úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo - ak ide o ovdoveného cudzinca, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené - ak ide o rozvedeného cudzinca a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

* ak sú listiny vydané v Českej republike - originál alebo osvedčená fotokópia, ktorá nemusí byť preložená do slovenského jazyka

* ak sú cudzozemské verejné listiny vydané v štátoch mimo Európskej únie (okrem dokladu totožnosti) - za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR musia byť opatrené predpísanými overeniami, t.j. musia obsahovať superlegalizáciu alebo APOSTILLE. Ak listiny obsahujú predpísané overenia, predložia sa ich originály alebo notárom osvedčené fotokópie, zviazané s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.

* ak sú cudzozemské verejné listiny vydané v členských štátoch Európskej únie - od 16.02.2019 nemusia obsahovať vyššie overenie APOSTILLE - ak to medzinárodná zmluva vyžadovala. Predloží sa ich originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.

U p o z o r n e n i e:
Ak je však k listinám vydaným v štátoch EÚ priložený viacjazyčný štandardný formulár /VŠF/ vydaný na úrade, kde vydali listiny, nie je potrebné zadovážiť úradný preklad do slovenského jazyka na Slovensku. Ak však v cudzine klientovi VŠF k listinám nepriložili, musí si zadovážiť ich preklad do slovenského jazyka u súdneho prekladateľa na Slovensku..

I n f o r m á c i a:
V členských štátoch Európskej únie je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára - prekladového formulára a to podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších právnych predpisov

Správne poplatky na úseku matrík

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí (položka 2, písm. b) - 5 €

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6.júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č.1024/2012 - je spoplatnené podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 2, písm.b) -   5 €

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2 €

 Položka 17

        a. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 10 €

       

Položka 18

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20 €
 2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20 €
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20 €
 4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70 €
 5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom,medzi štátnym občanom SR  a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35 €
 6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 70 €
 7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 €
 8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200 €

Oslobodenie:

 1. Od poplatku sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky:

 1. Poplatok sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo skutočne uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 3. Poplatok podľa písmen a) a e) vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 4. Poplatok podľa písmen b) až d) vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska sa podáva do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Doklady: Občiansky preukaz,  Sobášny list, Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
Poplatok: žiadny
Predpis: Zákon 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

Doklady:

Zápis o narodení dieťaťa v zahraničí:

 • zahraničný rodný list s príslušnými legalizačnými doložkami a s prekladom súdneho znalca v SR
 • sobášny list rodičov dieťaťa (ak sú sobášení)
 • ak rodičia nie sú zosobášení predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,
 • v prípade ak je matka dieťaťa rozvedená alebo vdova - právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela
 • občiansky preukaz žiadateľa
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR

Zápis o uzavretí manželstva uskutočneného v zahraničí:

 • zahraničný sobášny list s príslušnými legalizačnými doložkami a s prekladom súdneho znalca v SR
 • údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia),
 • údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia - občania Slovenskej republiky - rodné číslo), občiansky preukaz žiadateľa.

Zápis o úmrtí v zahraničí:

 • zahraničný úmrtný list s príslušnými legalizačnými doložkami a s prekladom súdneho znalca
 • osvedčenie o štátnom občianstve zomrelého,
 • doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • sobášny list nebohého,
 • rodný list nebohého,
 • občiansky preukaz žiadateľa.

Poplatok: 10 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 

Žiadosť o vydanie dokladu na použitie v cudzine

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Vyhotovenie zápisnice o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov

Doklady: občiansky preukaz matky a otca dieťaťa, právoplatný rozsudok o rozvode  matky, ak je rozvedená.
Poplatok: žiadny
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín na základe originálu

Poplatok:
osvedčenie podpisu 2 €,
osvedčenie 1 strany fotokópie listiny 2 €

Predpis: Zákon 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov

Daň z nehnuteľností:

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Chminianska Nová Ves. 
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností  je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. 
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
 

Daň za psa: 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Sadzba dane je za jedného psa a kalendárny rok.

Daň za užívanie verejného priestranstva: 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Chminianskej Novej Vsi - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvo za osobu a deň a vyrubuje sa platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.

Stavebný úrad
Obec Chminianska Nová Ves 32
082 33 Chminianska Nová Ves 

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu: 

 • prílohy, ktoré je potrebné priložiť k ohláseniu sú uvedené v prislúchajúcej žiadosti v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie. Ohlásenie drobnej stavby a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k ohláseniu sú uvedené v prislúchajúcej žiadosti v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti sú uvedené  v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti sú uvedené v  podstránke Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o odstránenie stavby a prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti sú uvedené v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o obnovu, prístavbu, nadstavbu rodinného domu

Žiadosť  a potrebné prílohy k žiadosti, sú uvedené v podstránke Tlačivá na stiahnutie 

Žiadosť o predĺženie doby výstavby

Žiadosť  a potrebné prílohy k žiadosti, sú uvedené v podstránke Tlačivá na stiahnutie 

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a ziadenie vodnej stavby

Žiadosť  a potrebné prílohy k žiadosti, sú uvedené v podstránke Tlačivá na stiahnutie

Obecný úrad Chminianska Nová Ves

Chminianska Nová Ves 32
082 33 Chminianska Nová Ves

Tel:         051/7958510
e-mail:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

IČO: 00327140
DIČ:2020543162
IBAN: SK 46 0900 0000 0051 9860 6990
BIC: SUBASKBX

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.