Výberové konanie hlavného kontrolóra OBCE CHMINIANSKA NOVÁ VES

Obecné zastupiteľstvo v Chminianskej Novej Vsi v súlade s § 18a, bod 2, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

V y h l a s u j e
výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ  KONTROLÓR  OBCE  CHMINIANSKA  NOVÁ  VES
na deň 13.11.2017

 

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Chminianska Nová Ves s úväzkom v rozsahu 0,2 mesačne.

Požadované podmienky:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby,
  • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • znalosť základných noriem samosprávy

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 30.10.2017 na adresu:

Obec Chminianska Nová Ves č. 32, 082 33

alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade Chminianska Nová Ves v zatvorenej obálke.

Na obálku uviesť : "Výberové konanie hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ",.

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.