Matrika

Rodný list

Na matričný úrad sa dostaví rodič (otec) s dokladmi. Rodný list - výpis z matriky sa vydá iba osobe alebo rodinným príslušníkom, ktorej sa to týka - osobne alebo na písomnú žiadosť.

Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Sobášny list

Vydá sa iba osobe, ktorej sa týka - osobne alebo na písomnú žiadosť rodinným príslušníkom.

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Úmrtný list

Vydá sa osobe, ktorá zabezpečuje pohreb na základe Listu o prehliadke mŕtveho. Úmrtný list - výpis z matriky sa vydáva rodinným príslušníkom.

Doklady: Občiansky preukaz mŕtveho, občiansky preukaz osoby, ktorá  vybavuje pohreb
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Žiadosť o uzavretie manželstva

Podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci spolu.

Doklady: Občiansky preukaz, rodný list, úmrtný list (u ovdoveného), právoplatný rozsudok o rozvode (u rozvedeného).

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov, alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny príslušník, predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady: rodný list (originál alebo osvedčená kópia), doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov), doklad o pobyte (nie starší ako 6 mesiacov), doklad o štátnom občianstve, úmrtný list zomretého manžela- ak ide o ovdoveného cudzinca, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva - ak ide o rozvedeného cudzinca a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť. Všetky verejné listiny vydané v zahraničí musia byť úradne osvedčené a preložené do slovenčiny (okrem dokladov v českom jazyku) prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších právnych predpisov

Správne poplatky na úseku matrík

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí (položka 2B) - 5,00 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2 €

 Položka 17

        a. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 10 €

        b. Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náb. spoločnosti - 10 €
            zrušené k 15.3.2018

Položka 18

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20 €
 2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20 €
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20 €
 4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70 €
 5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom,medzi štátnym občanom SR  a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35 €
 6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 70 €
 7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 €
 8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200 €

Oslobodenie:

 1. Od poplatku sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky:

 1. Poplatok sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo skutočne uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 3. Poplatok podľa písmen a) a e) vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 4. Poplatok podľa písmen b) až d) vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska sa podáva do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Doklady: Občiansky preukaz,  Sobášny list, Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
Poplatok: žiadny
Predpis: Zákon 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

Doklady:

Zápis o narodení dieťaťa v zahraničí:

 • cudzojazyčný rodný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR
 • sobášny list (ak sú sobášení), Osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa,
 • ak rodičia nie sú zosobášení predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,
 • občiansky preukaz žiadateľa.

Zápis o uzavretí manželstva uskutočneného v zahraničí:

 • cudzojazyčný sobášny list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR
 • údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia),
 • údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia - občania Slovenskej republiky - rodné číslo), občiansky preukaz žiadateľa.

Zápis o úmrtí v zahraničí:

 • cudzojazyčný úmrtný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca
 • osvedčenie o štátnom občianstve zomrelého,
 • doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • sobášny list nebohého,
 • rodný list nebohého,
 • občiansky preukaz žiadateľa.

Poplatok: 10 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 

Žiadosť o vydanie dokladu na použitie v cudzine

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: 5,00 €
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Vyhotovenie zápisnice o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov

Doklady: občiansky preukaz matky a otca dieťaťa, právoplatný rozsudok o rozvode  matky, ak je rozvedená.
Poplatok: žiadny
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín na základe originálu

Poplatok:
osvedčenie podpisu 2 €,
osvedčenie 1 strany fotokópie listiny 2 €

Predpis: Zákon 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov