Návrh VZN č.2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chminianska Nová Ves

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.