Návrh VZN č.3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chminianska Nová Ves

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.